مقاله با عنوان کاتالیزگرها و مکانیسم عملکرد و کاربرد آنها در صنایع

به تعداد 24 صفحه قابل ویرایش ورد

مقدمه

برخی از خصوصیات ویژه‌ی كاتالیزگرها

اثر كاتالیزگرها در واكنشهای تعادلی

نقش كاتالیزگری

كاتالیزگر و انرژی فعالسازی

 

مسمومیت كاتالیزگرها

برخی از كاربردهای صنعتی كاتالیزگرها

آب به عنوان كاتالیزگر

نفت خام و كاتالیزگرها

شكستن كاتالیزگری فراورده‌های سنگین نفت خام

بازسازی كاتالیزگری

ساخت كاتالیست جهت هیدروژناسیون انتخابی فنل به سیكلو هگزانون در فاز گازی

ساخت و ارزیابی كاتالیست‌های سه جانبه پالادیوم به منظور كنترل آلودگی ناشی از گازهای خروجی از اگزوز اتومبیل‌ها

كارهای پژوهشی كه در پژوهشگاه صنعت نفت انجام گرفته است

كوپلیمرهای پیوندی با استفاده از پلیمرها در پزشكی جهت انعقاد خون

دلایل آلودگی كاتالیست نیكل در هیدروژناسیون روغنهای نباتی

از جمله ناخالصیهای موجود در روغن قبل از هیدروژناسیون

كربن‌زدایی به روش استخراج توسط حلال و گازیفیكاسیون

ساخت نوهی كاتالیزگر نفتی با استفاده از فن‌آوری نانو


مقاله با عنوان کاتالیزگرها و مکانیسم عملکرد و کاربرد آنها در صنایع