جزوه کامل حسابداری صنعتی 2

به تعداد 42 صفحه pdf

مناسب اساتید و دانشجویان حسابداری

و همچنین جمعبندی و مرور سریع ایام امتحانات